TEL: 669 918 067         E-MAIL: hydromar-elblag@wp.pl

Polityka prywatno?ci cookies

www.hydromar.pl » Polityka prywatno?ci cookies


Niniejsza Polityka Prywatno?ci okre?la zasady przechowywania i dost?pu do informacji na urz?dzeniach U?ytkownika za pomoc? plików Cookies, s?u??cych do realizacji us?ug ?wiadczonych drog? elektroniczn? ??danych przez U?ytkownika
I. Definicje podstawowe
1. Cookies - Cookies to niewielkie pliki, zapisywane przez Twoj? przegl?dark? internetow?. Dzi?ki cookies strona www pami?ta Twoje preferencje np: dotycz?ce przegl?dania zawarto?ci. Pliki cookie nie pozwalaj? na identyfikcj? Twoich danych osobowych. Pliki cookie nie maj? wp?ywu na Twoje oprogramowanie ani sprz?t.
2. Strona www - oznacza stron? www któr? ogl?dasz pod obecnym adresem www. 3. Urz?dzenie - oznacza elektroniczne urz?dzenie które s?u?y do uzyskania dost?pu do strony internetowej.
4. U?ytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mog? by? ?wiadczone us?ugi drog? elektroniczn? lub z którym zawarta mo?e by? Umowa o ?wiadczenie us?ug drog? elektroniczn?. 5. Administrator - oznacza administratora Strony www ,który ?wiadczy us?ugi drog? elektroniczn? oraz przechowuje i uzyskuje dost?p do informacji w urz?dzeniach U?ytkownika.
II. Rodzaje stosowanych Cookies
1. Stosowane przez Administratora Cookies s? bezpieczne dla Urz?dze? U?ytkownika. Nie jest mo?liwe przedostanie si? do Urz?dzenia jakichkolwiek wirusów lub innego z?o?liwego oprogramowania. Pliki te pozwalaj? zidentyfikowa? oprogramowanie wykorzystywane przez U?ytkownika i dostosowa? Stron? wwwindywidualnie ka?demu U?ytkownikowi. Cookies zawieraj? niezb?dne dane takie jak : adres www strony, czas przechowywania na Urz?dzeniu oraz przypisan? warto?? potrzebn? do dzia?ania strony www.
2. Administrator wykorzystuje nast?puj?ce typy plików Cookies:
a) Cookies sesyjne: s? zlokalizowane na Urz?dzeniu U?ytkownika i pozostaj? tam do momentu wy??czenia przegl?darki internetowej. Zapisane w tych plikach Cookies informacje s? po wy??czeniu przegl?darki usuwane z pami?ci Urz?dzenia.
b) Cookies trwa?e: s? zlokalizowane na Urz?dzeniu U?ytkownika i pozostaj? tam do momentu ich skasowania. Wy??czenie przegl?darki internetowej lub wy??czenie Urz?dzenia nie powoduje ich trwa??go usuni?cia.
3. Cookies sesyjne oraz Cookies trwa?e nie umo?liwiaj? pobierania danych osobowych ani informacji poufnych z Urz?dzenia U?ytkownika. 4. U?ytkownik ma mo?liwo?? wy??czenia dost?pu Strony www do plików cookies na swoim Urz?dzeniu.
5. Wy??czenie dost?pu Strony www do plików cookies spowoduje, ?e koszystanie ze Strony www b?dzie mo?liwe z wy??czeniem funkcji, które wymagaj? do poprawnej pracy istnienia plików cookies (np: Rejestracja, Logowanie).
III. Cel stosowania Cookies
1. Administrator wykorzystuje pliki Cookies w celu Uwierzytelniania U?ytkownika na Stronie www co umo?liwia :
a) Wgl?d U?ytkownika we w?asne dane osobowe zgromadzone w bazie danych
b) Ewentualne przeprowadzenie transakcji zakupu danego towaru lub us?ugi
2. Administrator wykorzystuje Cookies pochodz?ce od serwisów trzecich w nast?puj?cych celach: a) Zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych za po?rednictwem narz?dzi analitycznych nale??cych do firmy Google. Administratorem danych jest Google Inc z siedzib? w USA
III. Prawa U?ytkownika
1. U?ytkownik mo?e w kazdej chwili i w ka?dym czasie samodzielnie zmienia? ustawienia dotycz?ce przechowywania plików Cookies przez przegl?dark? internetow? s?u??c? do przegl?dania zawarto?ci Strony www. Informacje szczegó?owe o mo?liwo?ci i sposobie w??czania lub wy??czania obs?ugi Cookies dost?pne s? w ustawieniach przegl?darki.
2. U?ytkownik ma prawo w ka?dej chwili usun?? pliki Cookies wykorzystuj?? do tego dost?pne opcje w przegl?darce internetowej.

Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl stat4u

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystajac ze strony wyrazasz zgode na uzywanie cookie.  Wiecej informacji